1. Knowledge base
  2. pi-topOS - Polaris

Default "pi" user password

The default "pi" user password is "pi-top"